Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  БІОЛОГІЯ

  Білет№ 1

  1. Розкрийте взаємозв'язок будови та функцій складових клітини.

  2. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів.

  3. Розгляньте гербарні екземпляри рослин різних видів одного роду, порівняйте їх і виявіть відмінності за морфологічним критерієм

  Білет № 2

  1. Охарактеризуйте методи вивчення спадковості людини Наведіть приклади спадкових хвороб людини.

  2. Наведіть приклади ускладнень організації у тваринному світі та поясніть їх значення.

  3. Розгляньте мешканців акваріума і складіть ланцюг живлення. Пояснять, чому в акваріумах ланцюги живлення короткі,

  Білет № 3

  1. Охарактеризуйте клітину як структурну і функціональну одиницю організмів царств живої природи.

  2 Поясніть, що таке СНІД у людини. В чому полягає небезпека цього захворювання?

  3. Розгляньте кактус, знайдіть в його зовнішній будові риси пристосованості до життя у засушливих умовах. Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції.

  Білет № 4

  1. Поясніть особливості будови білків та їх біологічне значення.

  2. Обгрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу.

  3. Розв'яжіть задачу на побудову і-РНК на основі відомої послідовності нуклеотидів ДНК.

  Білет № 5

  1. Поясніть особливості. будови нуклеїнових кислот та визначте їх біологічну роль.

  2. Охарактеризуйте різні погляди на походження життя на Землі.

  3. За допомогою простого досліду доведіть наявність ферменту в бульбах картоплі.

  Білет № 6

  1. Охарактеризуйте хімічні складові клітини. Поясніть значення ліпідів та вуглеводів в її життєдіяльності.

  2. Розкрийте основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна.

  3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.

  Білет № 7

  1. Дайте порівняльну характеристику енергетичного обміну в клітинах рослин і тварин

  2. Доведіть, що популяція є елементарною одиницею еволюції.

  3. Опишіть фенотип свого організму (колір очей, волосся, ріст тощо). Висловіть припущення про генотип свого організму за цими ознаками.

  Білет № 8

  1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу.

  2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню.

  3. Накресліть схему кругообігу одного з елементів у біосфері. Розкрийте роль людської діяльності в цьому процесі.

  Білет № 9

  1. Охарактеризуйте гени та хромосоми як матеріальні носії спадковості.

  2. Розкрийте сучасні погляди на процеси еволюції.

  3. Розв'яжіть задачу з молекулярної біології на побудову молекули ДНК.

  Білет № 10

  1. Розкрийте роль неорганічних сполук у життєдіяльності клітин.

  2. Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів.

  3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.

  Білет № 11

  1. Дайте порівняльну характеристику форм розмноження організмів, наведіть приклади.

  2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції.

  3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.

  Білет № 12

  1. Розкрийте суть законів спадковості при моногібридному схрещуванні.

  2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. Назвіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їхньої профілактики. ¬

  3. Складіть схему ланцюга живлення на прикладі місцевої екосистеми. Поясніть, чому в ланцюгу живлення початкову ланку складають рослини.

  Білет № 13

  1. Дайте порівняльну характеристику поглядів на еволюцію Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна.

  2. Охарактеризуйте будову прокаріотів, розкрийте їх значення у природі та житті людини.

  3. Задача на моногібридне схрещування.

  Білет № 14

  1. Порівняйте способи живлення автотрофних та гетеротрофних організмів.

  2. Розкрийте суть хромосомної теорії спадковості.

  3. Розгляньте постійний мікропрепарат стебла рослини та поясніть взаємозв'язок будови і функцій клітин. ¬

  Білет № 15

  1. Розкрийте суть закону спадковості, встановленого Г. Менделем при дигібридному схрещуванні.

  2. Поясніть, як можна запобігти СНІДу.

  3. Визначте амінокислотний склад молекули білка з використанням таблиці генетичного коду (вправа).

  Білет № 16

  1. Доведіть, що обмін речовин і енергії е основою життєдіяльності клітин.

  2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан біосфери.

  3. Розв’яжіть задачу на проміжний характер успадкування.

  Білет № 17

  1. Поясніть значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

  2. Як відбувається процес запліднення у тварин. Яке значення має штучне запліднення у сільському господарстві.

  3. Порівняйте колоски двох сортів пшениці або жита (або двох кімнатних рослин одного виду) і виявіть у них відмінності за фенотипом.

  Білет № 18

  1. Поясніть, як діяльність людини впливає на видову різноманітність рослин і тварин.

  2. Розкрийте роль генотипу та середовища у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин.

  3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або малюнках аналогічні органи.

  Білет № 19

  1. Розкрийте причини та поясніть негативні наслідки вживання підлітками наркотичних речовин.

  2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин в клітині.

  3. Складіть варіаційний ряд мінливості насіння квасолі або листя будь-якої рослини, побудуйте варіаційну криву та виявіть закономірності мінливості обраної ознаки.

  Білет № 20

  1. Поясніть, яке значення мають знання з біології у вашому житті.

  2. Дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним організмам. Обґрунтуйте їх роль у природі. ¬

  3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.

  Білет № 21

  1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії.

  2. Розкрийте можливості сучасної біотехнології.

  3. Опишіть середовище існування та риси пристосованості водних рослин до умов середовища. Поясніть, як могло виникнути це пристосування.

  Білет № 22

  1. Розкрийте значення міжнародного співробітництва у справі охорони природи.

  2. Охарактеризуйте процес біосинтезу білка та його біологічну роль.

  3. Розв'яжіть задачу на правило екологічної піраміди.

  Білет № 23

  1. Розкрийте суть процесу фотосинтезу та його планетарне значення.

  2. Проаналізуйте внесок українських учених у розвиток біології.

  3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або малюнках гомологічні органи.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |