Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ФІЗИКА

  Білет № 1

  1. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.

  2. Випаровування рідин. Насичуюча і ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання.

  3. Задача на застосування законів і понять про електромагнітну індукцію (розділ 11).

  Білет № 2

  1. Рівнозмінний рухи. Прискорення, швидкість і переміщення для рівнозмінного прямолінійного руху.

  2. Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи сучасного радіотелефонного зв'язку. Розвиток засобів зв'язку в Україні.

  3. Експериментальне завдання. Підтвердження одного з газових законів.

  Білет № 3

  1. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності в класичній механіці.

  2. Закони відбивання та заломлення світла. Повне відбивання.

  3. Експериментальне завдання. Визначення внутрішнього опору та ККД джерела струму.

  Білет № 4

  1. Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.

  2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, бета- та гамма-випромінювання.

  3. Задача на застосування понять про електричне поле (розділ 6).

  Білет № 5

  1. Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Значення робіт К.Ціолковського, Ю.Кондратюка, С.Корольова в розвитку космонавтики.

  2. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму.

  3. Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

  Білет № 6

  1. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників. Розрахунок першої космічної швидкості

  2. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз, його застосування.

  3. Задача на використання законів постійного струму (розділ 7).

  Білет № 7

  1. Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження енергії в механічних процесах.

  2. Генератор змінного струму. Трансформатор. Передача електроенергії на відстань. Проблеми екології та розвитку енергетики в Україні

  3. Експериментальне завдання. Підтвердження одного з газових законів.

  Білет № 8

  1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, їх дослідне підтвердження. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

  2. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда. період, частота, фаза коливань.

  3. Задача на застосування понять про магнітне поле (розділ 8).

  Білет № 9

  1. Внутрішня енергія, способи її зміни. Перший закон термодинаміки.

  2. Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Поглинена доза випромінювання, її біологічна дія. Захист від випромінювань.

  3. Задача на застосування понять про механічні коливання і хвилі (розділ 10).

  Білет № 10

  1. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали.

  2. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

  3. Задача на застосування понять про електромагнітні коливання (розділ 12).

  Білет № 11

  1. Несамостійний і самостійний розряди в газах. Плазма, її використання.

  2. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.

  3. Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.

  Білет № 12

  1. Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду.

  2. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.

  3. Задача на застосування понять кінематики (розділ 1).

  Білет № 13

  1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.

  2. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.

  3. Задача на застосування законів і понять динаміки (розділ 2).

  Білет № 14

  1. Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів, напруга.

  2. Вільні електромагнітні коливання у контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.

  3. Задача на застосування законів і понять про світлові явища (розділ 14).

  Білет № 15

  1. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.

  2. Деформації. Види деформацій. Сила пружності.

  3. Задача на застосування знань про електромагнітні хвилі (розділ 13).

  Білет № 16

  1. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.

  2. Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали.

  3. Задача на застосування понять про світлові кванти (розділ 15).

  Білет № 17

  1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

  2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодам (частотою).

  3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).

  Білет № 18

  1. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.

  2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Досліди Лебедєва.

  3. Задача на застосування законів і понять про електричний струм в різних середовищах (розділ 9).

  Білет № 19

  1. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

  2. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.

  3. Задача на застосування законів збереження (розділ 3).

  Білет № 20

  1. Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їх властивості. Радіолокація, її застосування.

  2. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.

  3. Задача на застосування законів і понять молекулярно-кінетичної теорії (розділ 4).

  Білет № 21

  1. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.

  2. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.

  3. Задача на застосування знань про атом і атомне ядро.

  Білет № 22

  1. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.

  2. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.

  3. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

  Білет № 23

  1. Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників.

  2. Когерентність. Інтерференція та дифракція світла. Дифракційна решітка. Дисперсія світла.

  3. Задача на використання законів і понять з основ динаміки (розділ 2).  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |