Begin
Administration
Teachers
For teachers
For pupils
 • Tests "Check yourself"
 • НОУ "Source"
 • Exams

 • For parents
  Our rest
  Self-goverment
  Gymnasia's medallists
  Newspaper "Boomerang"
  Gallery
  Site map

  OUR FRIENDS

  Українська Англійська Francais Deutch
  Gymnasia №315
  Gymnasia №315
  spesializing in foreign languages
  spesializing in foreign languages
  Юнеско Юнеско
  Экзаменационные билеты
  Версия для печати

  ІНФОРМАТИКА

  Білет № 1

  1. Поняття інформації. Властивості інформації.

  2. Базові структури алгоритмів. Основні властивості базових структур алгоритмів. Приклади.

  3. Практичне завдання на опрацювання тексту за допомогою текстового редактора.

  Білет № 2

  1. Поняття про сучасні засоби зберігання й передавання інформації. Носії інформації.

  2. Поняття величини. Типи величин. Прості величини. Змінні та постійні величини. Структура опису величин. Надання значень величині. Приклади.

  3. Практичне завдання на виконання розрахунків в середовищі табличного процесора.

  Білет № 3

  1. Електронні таблиці. Середовище табличного процесора та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях. Введення текстів, чисел і формул.

  2. Алгоритми-процедури та їх використання. Формальні та фактичні параметри алгоритму. Локальні і глобальні величини. Опис підпрограм-процедур та звернення до них конкретною мовою програмування. Приклади.

  3. Практичне завдання на опрацювання графічної інформації в середовищі графічного редактора.

  Білет № 4

  1. Основні складові апаратної частини інформаційної системи та їх функціональне призначення.

  2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи подання алгоритмів. Виконавець алгоритмів. Приклади.

  3. Практичне завдання на роботу з дисками та файлами в середовищі операційної системи.

  Білет № 5

  1. Операційна система комп'ютера. Основні функції операційної системи. Класифікація операційних систем.

  2. Прості вказівки алгоритмів: надання значень величині, введення і виведення, виклику допоміжного алгоритму. Опис простих вказівок конкретною мовою програмування. Приклади.

  3. Практичне завдання на створення та редагування реляційної бази даних.

  Білет № 6

  1. Основні характеристики комп’ютерів. Принципи роботи комп'ютера: програмного управління, адресності.

  2. Запити при роботі з базами даних. Призначення та основні типи. Приклади.

  3. Задача на створення програми з розгалуженням.

  Білет № 7

  1. Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних. Призначення та основні функції.

  2. Поняття про мову програмування. Класифікація мов програмування. Основні поняття мови: алфавіт, синтаксис і семантика. Основні елементи мови програмування: символи, слова, вирази і команди.

  3. Практичне завдання на створення діаграми в середовищі табличного процесора.

  Білет № 8

  1. Запам'ятовуючі пристрої комп'ютера та їх основні характеристики. Зовнішні та внутрішні запам'ятовуючі пристрої. Одиниці ємності запам'ятовуючих пристроїв.

  2. Телеконференції та їх класифікація. Принципи роботи з телеконференціями.

  3. Задача на створення програми з підпрограмою-функцією.

  Білет № 9

  1. Системи опрацювання графічних зображень. Призначення та основні функції. Створення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора.

  2. Циклічні алгоритми. Опис команд повторення конкретною мовою програмування. Приклади.

  3. Практичне завдання на пошук інформації в базі даних за допомогою фільтрів.

  Білет № 10

  1. Поняття файла. Каталоги і підкаталоги (папки). Шлях до файлу. Основні команди операційної системи для роботи з файлами. Приклади.

  2. Основні команди для роботи з таблицями в реляційних базах даних: створення структури записів, заповнення даними, редагування, введення даних.

  3. Задача на створення програми опрацювання табличних величин (пошук в таблиці елемента з деякою властивістю).

  Білет № 11

  1. Впорядкування даних в середовищі електронних таблиць. Використання фільтрів. Прості та розширені фільтри.

  2. Алгоритми-функції та їх використання. Опис підпрограм-функцій та звернення до них конкретною мовою програмування. Приклади.

  3. Практичне завдання на форматування тексту в середовищі текстового редактора.

  Білет № 12

  1. Поняття про комп'ютерні віруси. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Профілактика зараження комп'ютерними вірусами.

  2. Структура опису алгоритму. Структура опису програми конкретною мовою програмування.

  3. Практичне завдання на створення запиту на пошук потрібної інформації в базі даних.

  Білет № 13

  1. Етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера. Поняття інформаційної моделі задачі.

  2. Основні теги мови HTML для створення гіпертекстового документа. Приклади.

  3. Задача на створення циклічної програми опрацювання табличних величин.

  Білет № 14

  1. Системи опрацювання текстів. Призначення, основні функції текстових редакторів. Середовище текстового редактора. Режими роботи. Система команд для форматування символів.

  2. Табличні величини та їх опис. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць.

  3. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.

  Білет №15

  1. Структура програмної складової інформаційної системи. Системне та прикладне програмне забезпечення.

  2. Алгоритми з розгалуженнями. Прості та складені умови у командах розгалуження. Опис команд розгалуження конкретною мовою програмування. Приклади.

  3. Практичне завдання на пошук файлів в середовищі операційної системи.

  Білет № 16

  1. Основні інформаційні процеси: пошук, збирання, передавання, збереження, опрацювання, використання інформації. Захист інформації

  2. Архівація файлів. Призначення та основні функції програм-архіваторів. Робота з програмами-архіваторами .

  3. Задача на створення програми опрацювання рядкових величин.

  Білет № 17

  1. Комп'ютерні мережі: класифікація, основні характеристики та принципи використання. Апаратне та програмне забезпечення комп'ютерних мереж.

  2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами та каталогами. Приклади.

  3. Задача на створення програми опрацювання табличних величин (знаходження суми чи добутку елементів, знаходження найменшого чи найбільшого елемента).

  Білет № 18

  1. Повідомлення та інформація. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування та форми подання інформації в комп'ютері.

  2. Основні команди форматування абзаців в середовищі текстового редактора.

  3. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).

  Білет № 19

  1. Обчислення в середовищі електронних таблиць. Робота з функціями. Математичні, статистичні та логічні функції.

  2. Рядкові величини. Операції та функції для опрацювання рядкових величин.

  3. Задача з математики на використання прикладної програми навчального призначення.

  Білет № 20

  1. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки та галузі застосування комп'ютерів.

  2. Проектування алгоритму методом покрокової деталізації. Приклади.

  3. Задача на виконання завдань за допомогою прикладних програм з математики, географії, фізики, мови тощо.

  Білет № 21

  1. Принципи розміщення інформації на магнітних дисках. Робота з дисками. Форматування дисків. Дефрагментація диску, перевірка диску на наявність логічних та фізичних помилок. Інсталяція програм.

  2. Основні послуги глобальної мережі Інтернет.

  3. Задача на створення програми з використанням вказівки повторення.

  Білет № 22

  1. Глобальна мережа Інтернет. Принципи функціонування глобальної мережі.

  2. Впорядкування бази даних за деякими параметрами. Пошук записів в базі даних. Фільтрація даних.

  3. Задача на створення програми із зверненням до підпрограми-процедури.

  Білет № 23

  1. Поняття програми. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію описів програм.

  2. Поняття про гіпертекстовий документ. WWW-послуга Інтернет. Основні можливості програм-броузерів щодо роботи з гіпертекстовими документами.

  3. Задача на створення програми з використанням вказівки повторення.

  Білет № 24

  1. Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти. Основні способи використання програм дня роботи з електронною поштою. Правила утворення електронної адреси.

  2. Функціональна схема комп'ютера. Магістрально-модульний принцип будови комп'ютера.

  3. Задача на створення програми опрацювання графічних зображень.

  Білет № 25

  1. Принципи пошуку інформації з допомогою глобальної мережі Інтернет.

  2. Основні можливості текстового процесора щодо оформлення документа та підготовки його до друку.

  3. Практичне завдання на роботу з операційною системою.  C O M E R C I A L
  adamant Nline
  | Begin | Administration | Teachers | For teachers | For pupils | For parents |
  |Our rest | Self-goverment | Gymnasia's medallists |
  | Newspaper "Boomerang" | Site map |