Початок
Новини
Адміністрація
Викладачі
Прийом до гімназії
Методична робота
Науково-практична робота
Батькам
Електронні підручники
Наш відпочинок
Фото Вiдео Галерея
ПАШ Юнеско
Самоврядування
Медалісти гімназії
Журнал гімназії
Спортивний комплекс
Наші нагороди
Вакансії
КонтактиГімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов
Юнеско Юнеско
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (2-11клас)

1. Загальні положення

1.1.Ці Правила розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Статуту та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей 
(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня -2003 р. № 389, 
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/786 (далі — Інструкція).

1.2.Приймання дітей до  1-х - 11-х класів гімназії № 315 Дарницького району м. Києва (далі — навчальний заклад) 
здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.5. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та 
на підставі Статуту навчального закладу робочі групи з числа педагогічних  працівників  розробляють 
Правила  конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу 
за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Організація конкурсу

2.1.Правила конкурсного приймання дітей оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення про 
умови і терміни проведення конкурсу розміщується в приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться 
до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу на дошці оголошень розміщують 
перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3.Конкурсне приймання дітей до 1-го: класу розпочинається 1 квітня та завершується не пізніше 1 липня поточного року. 
Конкурсне приймання до 2-11 класів проводиться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності 
вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування 
дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць. 
При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати ЗО учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується 
наказом керівника навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. Одним із членів педагогічної комісії 
є практичний психолог. Головою конкурсної комісії є керівник (заступник) навчального закладу. Для проведення випробувань 
із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія, до складу якої входять члени конкурсної 
комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.6.Для участі в конкурсі необхідні такі документи:
• особиста заява дитини (для неповнолітніх — заява батьків або осіб, які їх замінюють), яку подають на ім'я керівника 
навчального закладу; 
• табель успішності учня (крім дітей, які вступають до 1 класу та 2-го класів, якщо оцінювання навчальних досягнень учнів 
проводилося вербально);
• копія свідоцтва про народження дитини (паспорту);
• копія свідоцтва про базову загальну середню освіту (при прийманні до 10-го класу);  
• медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учня 
та відображають його навчальні та творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо,

2.9. Діти-сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії 
на Чорнобильській АЕС приймаються до навчального закладу на загальних засадах.

3. Проведення конкурсу

3.1.Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 класу, проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків 
або осіб, які їх замінюють. 
3.2.Під час співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, їй пропонують виконати спеціальні  діагностичні  завдання  для  
перевірки  рівня її загального розвитку, функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення 
іноземних мов. Такі завдання розробляє конкурсна (психолого - педагогічна) комісія на основі матеріалів, запропонованих 
центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує керівник навчального закладу 
за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка 
знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог освітніх програм дошкільного навчального закладу.

3.3.Чисельність конкурсної (психолого-педагогічної) комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, не може 
перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.4.Конкурсні випробування для дітей, які вступають до інших класів навчального закладу, проводяться за наявності вільних місць,
як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11-х- класів навчального закладу, проводяться у письмовій формі, 
які включають виконання завдань для перевірки рівня знань учня з української мови, математики та англійської мови .

3.6. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати чинним навчальним програмам, 
розробляються методичними об'єднаннями (кафедрами) вчителів та затверджуються керівником навчального закладу за погодженням 
з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

3.7. Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у керівника навчального закладу в запечатаному конверті. Конверт відкриває в день випробування 
голова конкурсної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9. Для проведення письмового конкурсного випробування вступникам видають папір зі штампом навчального закладу. При цьому
передбачається, що першу сторінку буде відокремлено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування голова предметної 
комісії шифрує письмові роботи та передає їх (без титульної сторінки) членам цієї комісії для перевірки. Після виставлення балів 
голова предметної комісії здійснює дешифрування робіт.

3.10. Перед проведенням усного випробування вступникам видають папір зі штампом навчального закладу для виконання завдань 
з перевірки навчальних досягнень та підготовки відповіді.

3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування, інших видів випробувань визначає
голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді,
зберігаються у навчальному закладі впродовж року. Місце їх зберігання визначає керівник навчального закладу.

3.13. Результати конкурсних випробувань (зокрема співбесіди) оформляються у вигляді протоколів педагогічної комісії, які
зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів..

3.14. Результати усного випробування оголошують того самого дня, письмового — не пізніше ніж через три дні після його проведення.
Списки вступників з виставленими балами розміщують на дошці оголошень у приміщенні навчального закладу для загального
ознайомлення.

3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від письмового 
конкурсного випробування. У такому разі в протоколі учневі виставляється максимальна кількість балів.

3.16. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,
звільняються від письмового конкурсного випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17.Правом на першочерговий вступ:
• до 1 - го класу, при відповідному рівні готовності до навчання, користуються діти, які проживають на території обліку гімназії 
(згідно Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації).
• до 10-х (профільних) користуються випускники 9-х класів гімназії, які за результатами річного оцінювання мають достатній 
та високий рівень навчальних досягнень з профільних предметів.

3.18.Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право взяти 
участь у повторних конкурсних випробуваннях. Терміни проведення їх визначає керівник навчального закладу,

3.19. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1.Діти, які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань достатнього та високого рівня) пройшли конкурс, зараховуються 
до навчального закладу наказом керівника на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей здійснюється впродовж 5 днів 
після оголошення результатів конкурсу.
4.2.До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка 
встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до 
голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 
трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються 
навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Учні 2- 11-х класів, які за підсумками конкурсу не зараховані до навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони 
навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1 класу, вступають до іншого загальноосвітнього 
навчального закладу.

4.6.Учні, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку, 
відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, які проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, проте 
для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні 
документи впродовж 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
 
5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Керівник навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції та цих Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до навчального закладу за його результатами
здійснюється управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, 
ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 19.06.2003 р. № 389, та Правил конкурсного приймання учнів до гімназії 315 Дарницького району м. Києва, рішенням управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, результати конкурсу визнаються недійсними.

5.4. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 
що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.
ОФIЦIЙНI САЙТИ
adamant Nline

bigmir)net TOP 100